METIS 

AI Based Big Data Fusion Platform 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลมหาศาลแบบอัตโนมัติ โดย Software Bots และ Machine Learning ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในทุกรูปแบบ และจัดการข้อมูลตามข้อกำหนดขององค์กร เพื่อตั้งข้อสังเกตหรือตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้ อันเป็นประโยชน์สำหรับการสืบสวนสอบสวน ช่วยให้คุณไม่มองข้ามข้อเท็จจริงบางอย่าง

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม